ESKILSTUNA BIOGAS

 
 

Eskilstuna Biogas AB är ett bolag som är bildat för att bygga och driva en biogasanläggning för rötning av gödsel, vall, matavfall och andra organiska restprodukter.


Syftet med biogasanläggningen är att producera biogas i flytande form, så kallad LBG (Liquefied BioGas), samt bilda en nod för produktion av gödselmedel och därmed bidra till utvecklingen av lantbruket i norra Sörmland. Beräknad produktion av LBG är 5 - 10 milj Nm3 per år.


Samrådsunderlaget för den planerade tillståndsansökan har uppdaterats i juni 2019, främst för att tydligare inkludera risker och säkerhet, då den planerade anläggningen blir en s.k. Sevesoverksamhet. Vi önskar därför även inhämta synpunkter om vilka faktorer i omgivningen som skulle kunna påverka säkerheten vid anläggningen. 


Allmänhet och särskilt berörda angående etablering av biogasproduktion sydväst om Kjulakorset (E20/väg 899) i Eskilstuna kommun bjuds därför in till samråd om den planerade anläggningen. Kontakta ordförande Kaj Wågdahl vid frågor eller synpunkter om verksamheten. Synpunkter på verksamheten lämnas senast 2019-07-09.


Underlag till samrådet finns här: Underlag till samråd 2019-06 Eskilstuna Biogas.pdf


 

Om Eskilstuna Biogas AB