ESKILSTUNA BIOGAS

 
 

Eskilstuna Biogas AB är ett bolag som är bildat för att bygga och driva en biogasanläggning för rötning av gödsel, vall, matavfall och andra organiska restprodukter.


Syftet med biogasanläggningen är att producera biogas i flytande form, så kallad LBG (Liquefied BioGas), samt bilda en nod för produktion av gödselmedel och därmed bidra till utvecklingen av lantbruket i norra Sörmland. Beräknad produktion av LBG är 5 - 10 milj Nm3 per år.


Samråd inför planerad tillståndsansökan hölls i juni 2018. Då planerna har förändrats något sedan dess har samrådsunderlaget uppdaterats i mars 2019. Främst gäller det en ökning av ansökt maximal volym råvaror att behandla.


Allmänhet och särskilt berörda angående etablering av biogasproduktion sydväst om Kjulakorset (E20/väg 899) i Eskilstuna kommun välkomnas därför till samrådsmöte i Munktell Science Park torsdagen den 4 april 2019 kl 13.30. Underlag till samrådet finns här: Underlag till samråd 2019-03 Eskilstuna Biogas.pdf


 

Om Eskilstuna Biogas AB